Up and Coming Politicians - participants in first session

קורס שני לפוליטיקאים בדרך נפתח בבית הספר לשלום

ביום שישי ה.3.2017. פתח ביהס לשלום קורס שני לפוליטיקאים בדרך. הגיעו 18 משתתפים יהודים ושישה משתתפים פלסטינים מישראל עדיין ישנם משתתפים פלסטינים מישראל שיצטרפו לקורס.

הקדשנו את היום להכרות בין המשתתפים ותיאום ציפיות לקראת הקורס. המשתתפים בטאו רצון להיות יותר מעורבים ומשפיעים ולחולל שינוי במצב ולקדם שלום וקיום משותף בין שני העמים.

המרכיב של מפגש ואינטראקציה עם ההנהגה בצד השני שלא מתאפשר ביום יום היה למשתתפים חשוב ביותר. היה רצון עז אצל המשתתפים לחשוב על איך מסיימי את הסכסוך היהודיפלסטיני.

שני הצדדים התחייבו לנהל דיאלוג מכבד על מנת למצוא נוסחאות לקיום חיים מכבדים שוויוניים וצודקים.

Up and Coming Politicians - course participants

הפרויקט ממומן על ידי האיחוד האירופי

European Union Peacebuliding Initiative logoEU flag